“De Stichting levert een actieve bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed van de leder- en schoenenbranche.”

ANBI status fondswerving Stichting Vriendenkring van het Nederlands Leder- en Schoenen Museum 2014

Stichting Vriendenkring van het Nederlands Leder- en Schoenen Museum.
Doelstelling: De stichting heeft ten doel het verlenen van morele en materiele steun aan de statutair  in de gemeente Waalwijk gevestigde stichting “Stichting Nederlands leder- en Schoenenmuseum. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven van middelen en fondsen. 
 
Het fiscaal nummer: 0090.03.733
 

Algemene gegevens:

Naam van de ANBI instelling:
Stichting Vriendenkring van het Nederlands Leder- en Schoenen Museum.  

Telefoon nummer: 
K.v. K. : 41100176
RSIN/Fiscaal nummer: 0090.03.733
Adres: Elzenweg 25
Postcode: 5144 MB 
Plaats: Waalwijk
Website: www.vriendenschoenenmuseum.nl
E-mail adres: info@vriendenschoenenmuseum.nl

De bestuurssamenstelling en de namen:

De heer P. van Tilburg, voorzitter
De heer B. Vesters, secretaris / penningmeester
De heer J. van Lier, bestuurslid
De heer H. van de Velden, bestuurslid
De heer T. Vugts, bestuurslid
 

Fondsenwervingsbeleid

Het bestuur en de ambassadeurs van de Stichting Vriendenkring van het Nederlands Leder- en Schoenen Museum streven ernaar een duurzame relatie aan te gaan met Vrienden en Sponsoren

Het beleidsplan

Het beleidsplan van de onafhankelijke “ Stichting Vrienden van het  Schoenen-en Ledermuseum “(de  Vrienden) is een afgeleide van haar statutaire taak om activiteiten te ontplooien  voor het werven van sponsorgelden ten behoeve van de “Stichting Nederlands  Schoenen –en Ledermuseum” (het Museum) te Waalwijk.
Deze fondsen kunnen alleen maar aangewend worden in overleg met het bestuur van de  Vrienden en zijn bedoeld voor investeringen in de museum collectie(de kernactiviteit) waarvoor geen budget aanwezig is binnen de normale exploitatie  van het Museum.
Deze fondsen vanuit de  Vrienden   kunnen dus  nimmer ingezet worden voor het dekken van eventuele  exploitatietekorten.
De exploitatie is een verantwoordelijkheid van het Museum zelf.
 

Activiteiten

1. Bestaand

De activiteiten van de  Vrienden  omvatten:
 1. Het genereren van inkomsten  bij bestaande en nieuwe begunstigers en sponsoren.
 2. Het onderhouden van contact met deze Vrienden middels:
  • het periodiek uitbrengen van een digitale nieuwsbrief voor haar begunstigers.
  • het eenmaal  per jaar organiseren van een bijeenkomst om verslag te doen over:    
   • de ondernomen activiteiten.
   • de financiële verantwoording. 
   • een vooruitblik te geven over het komende jaar.

2. Nieuw

Vanaf begin 2013 heeft het bestuur van de  Vrienden vanuit haar statutaire doelstelling als belangenbehartiger in brede zin  een  actieve bijdrage geleverd om binnen enkele jaren  een Museum Nieuwe Stijl te helpen realiseren in het Centrum van Waalwijk.
Dit betrof zowel een beleidsmatige visie  al een  inhoudelijke inbreng neergelegd in een concept rapport  van augustus 2013.
In deze faciliterende rol hebben de  Vrienden  de markt - en technische  kennis ,brede branche ervaring en uitgebreid   netwerk welke  in de achterban  aanwezig zijn ingebracht.
 
Dit rapport is aan alle betrokken partijen toegestuurd en toegelicht:
• het College van B & W/Wethouder Cultuur  van de gemeente Waalwijk 
• Midpoint Brabant /De Stichting SLEM
• het Bestuur van het Museum. 

 

VOORTGANG  REALISATIE MUSEUM NIEUWE STIJL

Meer informatie  over de voortgang van de realisatie van een Museum Nieuwe Stijl  verwachten wij medio 2016 te kunnen geven nadat de gemeenteraad ven Waalwijk een voorbereidingskrediet heeft goedgekeurd om de eerste fase op te starten.
 
 

Financiële verantwoording:

Samenvatting Jaarrekening 2015
De accountant van de Hofgroep te Waalwijk heeft de jaarrekening over het jaar 2015 vastgesteld.

Hieronder volgt een verkorte samenvatting.
Het volledige verslag kunt u als lid van de SPONSOR EN VRIENDENKRING altijd ter inzage krijgen.
 

Bestuursverslag

Aktiviteiten en ontwikkelingen

Het bestuur heeft de penningmeester Ben Vesters décharge verleend voor de opgestelde financiële  rapportage en de daarop gebaseerde jaarrekening 2014. 
De sponsorwervers Jan van Lier en Hans van de Velden hebben wederom intensief contact onderhouden met onze sponsoren.
Zij signaleren dat de detailhandel moeilijke tijden doormaakt en ook de toeleveranciers kritisch naar hun uitgaven kijken.
In augustus 2013 is besloten dat de besturen van het  Schoenenmuseum en  Slem zullen fuseren en verdergaan  onder de naam: SLEM: (Schoenen,Leder,Educatie en Museum.)
Deze fusie zal begin 2016 definitief gemaakt worden 

Deze positieve ontwikkeling vormt de basis om de toekomst met meer vertrouwen tegemoet te zien nu de gewenste organisatie structuur gestalte begint te krijgen.
Onze sponsoren willen immers een representatieve partner met een naar buiten gerichte professionele uitstraling.

Financiële positie

De inkomsten vanuit onze sponsoren en vrienden bedroegen Euro 26.354,--
De totale kosten bedroegen Euro 3.819,--
Tesamen met de baten van vooral de rente inkomsten van Euro 1.748,-- bedroeg het batig saldo Euro 26.478,--
Dit saldo wordt toegevoegd aan het Fonds Publieksvoorzieningen Nieuw Museum.
Het saldo van dit Fonds bedraagt thans Euro 305.233,--
 
Het museum
De Langstraat
Waalwijk e.o.
 
info@vriendenschoenenmuseum.nl
+31 (0)416 33 27 38

Elzenweg 25. 5144 MB Waalwijk
Terug naar boven